รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561

(11)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสำนักงานทั้ง 4 สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ในครั้งนี้ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Leave us a Comment