บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เข้าหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา

S__29827082

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมต้อนรับ คุณจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และกรรมการบริหารบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Leave us a Comment