กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหาร

ดูงาน (ใช้ทำข่าว)_190409_0001

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากสถานประกอบจริง โดยให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้จากสถานประกอบการมาใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในวันที่ 3 เมษายน 2562  ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

« 1 of 2 »

Leave us a Comment