กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2561

10

โรงเรียนการเรือนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและการเขียนจดหมายสมัครงาน” โดย อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ วิทยากรพิเศษ และ คุณธีรภาพ ตระกาลผล ผู้จัดการโรงงานบริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งมีบูธแนะแนวจำนวนมาก ประกอบด้วย แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แนวทางการ Internship จาก I.E.E Thailand และ I.E.O Study Abroad ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »
Blog Attachment

Leave us a Comment