โครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

DSC_0548

โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการนิทรรศการวิชาการเครือข่ายนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์เบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล อาจารย์หทัยชนก ศรีประไพ และ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิ่ต เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »
Blog Attachment

Leave us a Comment