สวนดุสิต ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำศักยภาพคณาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ จัดอบรมทักษะช่างฝีมือ การทำอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวของคนพิการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือ การทำอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวของคนพิการ จำนวน 6 หลักสูตร อาทิ การทำห่อหมก การทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ การทำปาท่องโก๋ ศิลปะการผับผ้าเช็ดหน้า การร้อยมาลัยดอกไม้สด และการจัดดอกไม้สด โดยนำศักยภาพของคณาจารย์ นักศึกษาพิเศษ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนให้คนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ มีความรู้และทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เน้นเป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำได้ในครอบครัว และสามารถทำอยู่ที่บ้านได้ ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวที่ต้องดูแลคนพิการในบ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อเกิดเป็นอาชีพและรายได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2562

« 1 of 14 »

Leave us a Comment