คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำความดี จิตอาสา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

S__11288617

ผศ. เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี (๕๙-๖๒) รวมทั้งหมด ๔๐ คน ร่วมทำความดี จิตอาสา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ๑ มื้อ (พะแนงหมู ไข่พะโล้ ไก่พันอ้อย ขนมไหว้พระจันทร์ ๒๐๐ ชิ้น ขนมปังและไอศกรีมกะทิสด ๒ ถัง) ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี จำนวม ๒๕๐ คน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งคณาจารย์เป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการทำกิจกรรม และนักศึกษาได้แบ่งหน้าที่การทำงาน เช่น การเตรียม การประกอบอาหาร การบริการ การช่วยเหลือผู้พิการทางสมอง เป็นต้น เป็นการสร้างความดี และสร้างจิตสำนึกในการทำความดี

Leave us a Comment