University Spotlights

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา (สาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟจาก Club Med)

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิ..

การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

  ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ โครงการ การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 กำหนดการ แบบแจ้งความประสงค์เสนอผล..

โรงเรียนการเรือน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนการเรือนกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.กนกกา..

โรงเรียนการเรือน มสด.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา“ทุนเอมอร ปทุมมา”

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มอบทุ..