University Spotlights

Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed

ประชุมปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล เป็นประธานในการประชุม ปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั..

รับสมัครเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม “You Can Speak!”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในหัวข้อ “You Can Speak!” โดยผู้สอนชาวอเมริกันที่ได้รั..

จัดสอบ Placement Test (Pre TOEIC) นักศึกษาชั้นปีที่ 1

โรงเรียนการเรือนจัดสอบ Placement Test (Pre TOEIC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเป็นการจัดกลุ่มนักศึ..