ติดต่อเรา

สำนักงานโรงเรียนการเรือน

ที่อยู่

 • 204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
 • +662 423 9449-50
 • +662 423 9455
 • food@dusit.ac.th
 • โรงเรียนการเรือนสวนดุสิต https://www.facebook.com/groups/311795728902887

หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร
  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3
 • +662 423 9446

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนน สิรินธร
  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3
 • +662 423 9444
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  อาคารแววเที่ยวธรรม ชั้น 3
  57 หมู่ 2 ถ.สุพรรณบุรี - ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า
  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 • +663 5996 2023 ต่อ 9535
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
  113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 • +665 422 2435 ต่อ 9604
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
  139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
 • +667 522-1212-5 ต่อ 6817

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 10 ชั้น 3
  295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • +662-244-5622
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  อาคารแววเที่ยวธรรม ชั้น 3
  57 หมู่ 2 ถ.สุพรรณบุรี - ป่าโมก
  ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 • +663 596-9620 ต่อ 9534

หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร
 • +662-423-9439

เวลาเปิดทำการ

 • จันทร์ - ศุกร์
  08:00 - 16:00

Quick Inquiry