โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลิตนักศึกษาให้มีความชำนาญ ด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์
ปรัชญา: โรงเรียนการเรือนคือผู้นำด้านอาหาร
วิสัยทัศน์: โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง ในปี 2020
พันธกิจ: โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพขั้นสูงด้านการประกอบอาหาร และการจัดตกแต่ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งอ้างอิงแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

http://www.food.dusit.ac.th

แนะนำโรงเรียนการเรือน