ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนการเรือน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่บนพื้นฐานเดิมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จนสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) ต่อเนื่องมาถึงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นไปด้านอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร์ และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียนการเรือน (School of Culinary Arts) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ในปีการศึกษา 2553-2554 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงการจัดการภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน  รวมทั้งมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (เดิมเป็นสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (เดิมเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงการจัดการภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน

ในปีการศึกษา 2556-2557 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาใหม่ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการแขนงวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน

ในปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ในปีการศึกษา 2560-2562

โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
– สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
– สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้แก่
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ในปีการศึกษา 2563- ปัจจุบัน

โรงเรียนการเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี แบ่งตามหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
– สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้แก่
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ภารกิจด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปัจจุบันมีหน่วยงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มีภารกิจดูแลห้องปฏิบัติการอาหารให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาหารให้กับบุคคลภายนอก จำหน่าย  เบเกอรี่ในชื่อของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาด้านอาหารและบุคคลที่สนใจ

วัฒนธรรมองค์การ
1) บุคลากรและนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
2) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
5) มีความประณีตและรู้จริงในงานที่ทำ

ค่านิยม SCA
S = Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
C = Creative สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้
A = Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรและนักศึกษา

สมรรถนะหลักของโรงเรียนการเรือน

เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทย และการจัดตกแต่ง การบูรณาการศาสตร์ด้านอาหาร เป็นแหล่งอ้างอิง องค์ความรู้ และนวัตกรรมแก่สังคม

READY TO START LEARNING ?