คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

คณบดี

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน

ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ลฎาภา มอร์เตโร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธามม์ ประวัติตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วีระ พุ่มเกิด

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผศ.อรรถ ขันสี

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.ดุษฎี ทรัพย์บัว

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ผศ.อัครพล ไวเชียงค้า

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ

หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน