ทำเนียบคณบดี

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

คณบดี 28 มิถุนายน 2562–ปัจจุบัน

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล

คณบดี 30 เมษายน 2553–25 มิถุนายน 2562