สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ ที่มีทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ

ติดต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9447
E-Mail : siwaporn_yim@dusit.ac.th

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง 57 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9620
E-Mail : suthasinee_tia@dusit.ac.th

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
Bachelor of Arts (Home Economics)

ชื่อสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
Home Economics Program

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษรหัส 64 เป็นต้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต1-34-67-910-1213-1718-22
ค่าวัสดุการศึกษา4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่าลงทะเบียนเรียน2,5004,9007,3009,70012,10014,500
รวม(บาท)6,5009,90013,30016,70020,10024,000

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)