บุคลากรสายสนับสนุน


สำนักงานโรงเรียนการเรือน

นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวฐานิช วงศ์เมือง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
รับผิดชอบงานสารบรรณ
งานด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง

นางดวงสุดา บุญพบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์
ด้านกิจการนักศักษา

นางสาวปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

นายภาณุภณ พุทธนานนท์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
รับผิดชอบงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นางสาวพรทิพย์ บำรุงแคว้น

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย

นางสาวศิวพร ยิ้มแต้

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ผู้ประสานงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวกนกกร ถึงพุ่ม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ