บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อ.ธิติมา แก้วมณี

ประธานหลักสูตร

ผศ.จารุณี วิเทศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.เป็นเอก ทรัพย์สิน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัจยา เมฆราวี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

รศ.ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผศ. ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

ประธานหลักสูตร

อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ยศสินี หัวดง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สุนิทรา ชัยภัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.อัครพล ไวเชียงค้า

ประธานหลักสูตร

อ.กนกวรรณ ศิริโฉม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ณัชฌา พันธุ์วงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.กาญจนา เฟื่องศรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์

ประธานหลักสูตร

ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.มนฤทัย ศรีทองเกิด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.บุษราคัม สีดาเหลือง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทองมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ผศ.อรรถ ขันสี

ประธานหลักสูตร

ดร.อานง ใจแน่น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ฐิติวรฎา ใยสำลี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.สังวาลย์ ชมภูจา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ราตรี เมฆวิลัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ผศ.ดุษฎี ทรัพย์บัว

ประธานหลักสูตร

ผศ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

ประธานที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์

ที่ปรึกษาคณบดี

ดร.วีระ พุ่มเกิด

ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ

ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ผศ.ดร.สายบังอร ปานพรม

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ดร.กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.นันทพร รุจิขจร

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.ทรงพล วิธานวัฒนา

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.ปรมะ รอดม่วง

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.ภูริตา พรอนันต์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.ชมนาท ชื่นฉ่ำ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.นฤนาท ลิ้มอุทัยรัตน์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.สุปรียา ถาวรรักษ์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.ทศพร ธีรวงศ์กาญจนา

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.ปัทมา กาญจนรักษ์

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ผศ.จรรยา โท๊ะนาบุตร

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ผศ.อัศพงษ์ อุประวรรณา

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

อ.เสาวลักษณ์ กันจินะ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน