สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

ติดต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9444
E-Mail : kanjanut_wai@dusit.ac.th

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9631-3
E-Mail : mayuree_yod@dusit.ac.th

ศูนย์การศึกษา ตรัง
เบอร์ติดต่อ 0 7522 1212-5
E-Mail : ponpiya_won@dusit.ac.th

ศูนย์การศึกษา ลำปาง
เบอร์ติดต่อ 0 5422 8019
E-Mail : saowalak_kan@dusit.ac.th

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)
Bachelor of Science (Culinary Technology and Service)

ชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
Culinary Technology and Service Program

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษรหัส 64 เป็นต้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต1-34-67-910-1213-1718-22
ค่าวัสดุการศึกษา4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่าลงทะเบียนเรียน3,5006,80010,10013,40016,70020,000
รวม(บาท)7,50011,80016,10020,40024,70029,500

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)