สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (โภชนาการ การประกอบอาหาร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการชะลอวัย) เพื่อรองรับธุรกิจบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษรหัส 64 เป็นต้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต1-34-67-910-1213-1718-22
ค่าวัสดุการศึกษา4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่าลงทะเบียนเรียน4,0007,60011,20014,80018,40022,000
รวม(บาท)8,00012,60017,20021,80026,40031,500

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9447
E-Mail : pontip_bam@dusit.ac.th

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย)
Bachelor of Science (Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness)

ชื่อสาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness

จุดเด่นของหลักสูตร
– เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่บูรณาการศาสตร์ด้านโภชนาการกับศาสตร์ด้านการชะลอวัย
– ระยะเวลาเรียนตามแผน เพียง 3 ปีครึ่ง
– ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในบริบทของวิชาชีพ ด้วยการเรียนการสอน 9 รายวิชาเฉพาะด้าน ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามปกติ
– สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น กลุ่มวิชาด้านโภชนาการและการชะลอวัย กลุ่มวิชาด้านการประกอบอาหาร กลุ่มวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
เน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ชั้นปี ที่ 1-3
– นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สามารถเลือกแผนการศึกษาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น
แผน ก. การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
แผน ข. การจัดทำโครงงานทางโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรภาพและการชะลอวัย
– องค์ความรู้และทักษะที่นักศึกษาจะได้รับและพัฒนาเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ
1 การเลือกวัตถุดิบ โภชนศาสตร์ อาหารรักษาโรค การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการในแต่ละช่วงวัย
2 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป เบเกอรี่ และอาหารทางเลือก
3 การดูแลสุขภาพ ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
4 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การชะลอวัยด้วยอาหาร
5 รู้ทันเทรนด์ธุรกิจ เพื่อเริ่มไอเดียธุรกิจในด้านการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ
– หลักสูตรฯ มีการพัฒนารายวิชาใหม่ที่น่าสนใจ ดังนี้
1 กลุ่มวิชาด้านโภชนาการและการชะลอวัย ได้แก่ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โภชนาการเพื่อการชะลอวัย เวชศาสตร์ชะลอวัย การนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ศาสตร์การดูแลและ หลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
2 กลุ่มวิชาด้านการประกอบอาหาร เน้นการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารไทย อาหารยุโรป เบเกอรี่และเพสตรี้ อาหารทางเลือก อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยตามยีนส์ อาหารฟังก์ชัน อาหารจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 กลุ่มวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก
4 รายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นที่ปรึกษาและผู้ชี้นำด้านโภชนาการ
– หลักสูตรฯ มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และศิษย์ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
– มี Facebook Fanpage ของหลักสูตร: http://www.facebook.com/โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์
– ให้ความสำคัญกับการจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานโดดเด่น และมีการบูรณาการสอดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– โครงการที่หลักสูตรฯ จัดให้กับนักศึกษา
1 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) แบ่งเป็น
กิจกรรมที่ 1 การจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
กิจกรรมที่ 2 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละกิจกรรมจะมีนักโภชนาการและ Personal Trainer ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และผ่านกรณีศึกษาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
2 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและชะลอวัย เน้นการออกแบบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีการคำนวณพลังงานและสารอาหารด้วยตนเอง