สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารในเชิงอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหารตลอดทั้งระบบการผลิต สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาตนเอง และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาชีพได้โดย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ติดต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9447
E-Mail : pontip_bam@dusit.ac.th

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร)
Bachelor of Science (Culinary Industry)

ชื่อสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
Bachelor of Science Program in Culinary Industry

จุดเด่นของหลักสูตร
– เป็นหลักสูตรที่สร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารระดับอุตสาหกรรม
– เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายนอก และภายในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญด้านการปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
– มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย (Excellent center) ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง ได้แก่ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โรงน้ำดื่มดุสิตา โฮมเบเกอรี ครัวสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ครัวดุสิตนฤมล และโรงแรมสวนดุสิตเพลส
– เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ ศิลปศาสตร์ด้านการประกอบอาหาร ร่วมกับวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีรายวิชาเรียนที่มีความแตกต่าง และหลากหลายให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ กลุ่มวิชาการประกอบอาหาร กลุ่มวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มวิชาบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
– เป็นหลักสูตรที่สร้างเชฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถทางการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมการบริการ และการผลิตอาหารปริมาณมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
– มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษรหัส 64 เป็นต้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต1-34-67-910-1213-1718-22
ค่าวัสดุการศึกษา4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่าลงทะเบียนเรียน4,0007,60011,20014,80018,40022,000
รวม(บาท)8,00012,60017,20021,80026,40031,500

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)