หลักสูตร

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10)/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7(48)/2567…

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ราตรี เมฆวิลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู น้ำปลาหวาน ขนมไข่นกกระทา และโรตี การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ…

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (Day 3)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 30 มิถุนายน

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์ปรมะ รอดม่วง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (Day 2)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 29 มิถุนายน

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย…

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 (1 มกราคม…

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024วันที่ 28 มิถุนายน 2567 (Day 1)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024วันที่ 28 มิถุนายน 2567

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์นันทพร…

อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ และ อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการครัวและยกระดับมาตรฐานด้านรสชาติให้คงที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเตรียม การผลิตอาหาร ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการพัฒนารูปแบบการปรุง ประกอบอาหาร การตกแต่งอาหารให้มีมาตรฐานทางโภชนาการ และ Workshop…

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมผัดไทยมากที่สุดในโลก 242 กระทะ จัดโดยกรุงเทพมหานครและสมาคมเชฟประเทศไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมผัดไทยมากที่สุดในโลก 242 กระทะ จัดโดยกรุงเทพมหานครและสมาคมเชฟประเทศไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรังสรรค์ผัดไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 242 กระทะ โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน…

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารไทย ในเมนูต้มเค็มปลาทู ต้มเยื่อไผ่ซี่โครงหมูอ่อน และแกงแค การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับต่าง ๆ…

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายวิชาการและการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของผู้รับการประเมินสังกัดโรงเรียนการเรือนสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย) และหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียดในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน) ก่อนนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่…

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผลงานระหว่างการศึกษา เหรียญเงิน : การประกอบอาหารประเภท Thai Modern รายการ TICC เหรียญทองแดง : การประกอบอาหารประเภท Thai Modern รายการ TICC ความถนัด / ความเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมไทย…

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทองศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่Sofitel bangkok sukhumvitในตำแหน่ง Chef de partie ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงานระหว่างการศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup 2018 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญWestern food hot&cold…

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอมศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มาตรฐานและวิชาการ ผลงานระหว่างการศึกษาทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนการเรือนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทน

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทน

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทนศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่Commis IIโรงแรม Kimpton maa-lai bangkok ผลงานระหว่างการศึกษารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน ครั้งที่ 3 “ข้าวแช่ชาววัง”ชนะเลิศ การประกวด mc โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2562…

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสิริ ดาบแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสิริ ดาบแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายศุภสิริ ดาบแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญทองแดง ระดับคะแนน 74.00 ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW…

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรี

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรี

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรีศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ทล.บ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ผลงานระหว่างการศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้สดประเภททีม รายการ TICC 2013 Thailand International Culinary Cupเชี่ยวชาญ/ความถนัดอาหารไทย อาหารฟิวชั่น อาหารนานาชาติโภชนาศาสตร์ อาหารบำบัดโรค…

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอมศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มาตรฐานและวิชาการ ผลงานระหว่างการศึกษาทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนการเรือนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดช

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดช

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดชศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงานระหว่างการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวิจิตตระการกองร้อยมวลมาลีบายศรีแก้วกุมารีรัตน์ ปี 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบายศรีใหญ่เฉลิมพระเกียรติ “โครงการเย็บเรียบร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3” ปี 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเครื่องแขวงไทยประเภทวิมาน “โครงการเย็บเรียบร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่…

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่NUGA Foods ตำแหน่ง Executive chefApisit Fried Chicken ตำแหน่ง Project Chef & Partner ผลงานระหว่างการศึกษา Champion Modern health Thai cuisine “…

บริษัท โทระ แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท โทระ แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท โทระ แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด รับนักศึกษาฝึกงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่นโทระ ซูชิ เชฟครัวร้อน และ ครัวเย็นสาขาราชพฤกษ์ บางนา และ พรานนก…

“อากาศร้อนจัด เสี่ยง 6 อาการ ”

“อากาศร้อนจัด เสี่ยง 6 อาการ ”

โรคฮีทสโตรก ผื่นจากความร้อน บวมจากความร้อน ตะคริวจากความร้อน ลมแดด เพลียแดด วิธีแก้ไขคล้ายร้อนรับมือกับความร้อน👉🏻 อยู่ในที่อากาศปลอดโปร่ง ลมถ่ายเทถึง👉🏻 ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือทำงานหนัก👉🏻 สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี👉🏻 ดื่มน้ำเปล่าบ่ายๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่น…

อาหารบำรุงเลือด ป้องกันโลหิตจาง

อาหารบำรุงเลือด ป้องกันโลหิตจาง

🍗 เนื้อสัตว์ เนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ทานร่วมกับผักใบเขียว ช่วยให้ดูดซับธาตเหล็กได้ดี 🍳ไข่ ไข่แดงจะมีธาตเหล็กมากกว่าไข่ขาว กินได้ทุกวัน เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดธาตุเหล็ก 🥦 ผักใบเขียว เช่น ผักโขม คะน้า ตำลึง บรอกโคลี และควรกินร่วมกับ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดียิ่งขึ้น 🍤 อาหารทะเล…

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ
การประกอบอาหารไทยและขนมไทย
อาหารว่างไทยคาวและหวาน
การพัฒนาตำรับอาหาร
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ความเชี่ยวชาญ
อาหารไทยและขนมไทย
การผลิตเบเกอรีและเพสตรี้
การประกอบอาหารเอเชีย
ผศ.อรรถ ขันสี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง
ความเชี่ยวชาญ
European Cuisine.
Culinary Competition.

อาจารย์จารึก ศรีอรุณ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ภาพกิจกรรมโรงเรียนการเรือน