ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผลงานระหว่างการศึกษา ความถนัด / ความเชี่ยวชาญ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทองศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่Sofitel bangkok sukhumvitในตำแหน่ง Chef de partie ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงานระหว่างการศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup 2018 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญWestern food hot&cold

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม
|

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอมศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มาตรฐานและวิชาการ ผลงานระหว่างการศึกษาทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนการเรือนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10)/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7(48)/2567 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รายงานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 รายงานข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 รายงานผลการปฏิบัติงาน/จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และโครงการอิ่มท้องสมองแล่น ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา…

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ราตรี เมฆวิลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู น้ำปลาหวาน ขนมไข่นกกระทา และโรตี การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดช

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดช

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดชศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงานระหว่างการศึกษา ความถนัด / ความเชี่ยวชาญ-ศิลปะการจัดดอกไม้ ศิลปะประดิษฐ์และงานประณีตศิลป์ ศิลปะประยุกต์สำหรับงานคหกรรมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่NUGA Foods ตำแหน่ง Executive chefApisit Fried Chicken ตำแหน่ง Project Chef & Partner ผลงานระหว่างการศึกษา ความถนัด ความเชี่ยวชาญ

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (Day 3)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (Day 3)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์ปรมะ รอดม่วง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเชฟทางด้านอาหาร ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น มีตำแหน่งงาน Job Matching สำหรับวัยเรียน มีโซน Open House จาก 10 สถาบัน โซน Inspiration Talk & Roleplay สำหรับวัยทำงาน โซน Up skill พัฒนาทักษะ สู่อนาคต การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน โซนอาชีพอิสระ บริการให้ปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับวัยผู้ใหญ่ มีโซนรับงานไปทำที่บ้าน อาชีพสำหรับวัยเกษียณ…

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (Day 2)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (Day 2)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเชฟทางด้านอาหาร ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น มีตำแหน่งงาน Job Matching สำหรับวัยเรียน มีโซน Open House จาก 10 สถาบัน โซน Inspiration Talk & Roleplay สำหรับวัยทำงาน โซน Up skill พัฒนาทักษะ สู่อนาคต การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน โซนอาชีพอิสระ บริการให้ปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับวัยผู้ใหญ่ มีโซนรับงานไปทำที่บ้าน…

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต