โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2567 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10)/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7(48)/2567 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รายงานข้อมูลบุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 รายงานข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 รายงานผลการปฏิบัติงาน/จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และโครงการอิ่มท้องสมองแล่น ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา…

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “หลากรสขนมและของกินเล่น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ราตรี เมฆวิลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารในเมนู น้ำปลาหวาน ขนมไข่นกกระทา และโรตี การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (Day 3)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (Day 3)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม อาจารย์ปรมะ รอดม่วง อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเชฟทางด้านอาหาร ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น มีตำแหน่งงาน Job Matching สำหรับวัยเรียน มีโซน Open House จาก 10 สถาบัน โซน Inspiration Talk & Roleplay สำหรับวัยทำงาน โซน Up skill พัฒนาทักษะ สู่อนาคต การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน โซนอาชีพอิสระ บริการให้ปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับวัยผู้ใหญ่ มีโซนรับงานไปทำที่บ้าน อาชีพสำหรับวัยเกษียณ…

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (Day 2)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (Day 2)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเชฟทางด้านอาหาร ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น มีตำแหน่งงาน Job Matching สำหรับวัยเรียน มีโซน Open House จาก 10 สถาบัน โซน Inspiration Talk & Roleplay สำหรับวัยทำงาน โซน Up skill พัฒนาทักษะ สู่อนาคต การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน โซนอาชีพอิสระ บริการให้ปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับวัยผู้ใหญ่ มีโซนรับงานไปทำที่บ้าน…

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024วันที่ 28 มิถุนายน 2567 (Day 1)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024วันที่ 28 มิถุนายน 2567 (Day 1)

โรงเรียนการเรือน ร่วมออกบูธแนะแนวเส้นทางการศึกษาและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพเชฟอาหาร ในงาน Job Expo Thailand 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด” จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเชฟทางด้านอาหาร ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น มีตำแหน่งงาน Job Matching สำหรับวัยเรียน มีโซน Open House จาก 10 สถาบัน โซน Inspiration Talk & Roleplay สำหรับวัยทำงาน โซน Up skill พัฒนาทักษะ สู่อนาคต การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มรับงานไปทำงานที่บ้าน โซนอาชีพอิสระ บริการให้ปรึกษากฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับวัยผู้ใหญ่ มีโซนรับงานไปทำที่บ้าน…

อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ และ อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการครัวและยกระดับมาตรฐานด้านรสชาติให้คงที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเตรียม การผลิตอาหาร ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการพัฒนารูปแบบการปรุง ประกอบอาหาร การตกแต่งอาหารให้มีมาตรฐานทางโภชนาการ และ Workshop เมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูสับ ยำวุ้นเส้นหมูสับกุ้งสด ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ แกงเลียงสมุนไพร และบัวลอยหลากสี ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานโภชนศาสตร์ อาคารสนับสนุนบริการ ชั้น 6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมผัดไทยมากที่สุดในโลก 242 กระทะ จัดโดยกรุงเทพมหานครและสมาคมเชฟประเทศไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมผัดไทยมากที่สุดในโลก 242 กระทะ จัดโดยกรุงเทพมหานครและสมาคมเชฟประเทศไทย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรังสรรค์ผัดไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 242 กระทะ โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ อาจารย์นันทพร รุจิขจร อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมผัดไทย กับโครงการ “Phenix” (ฟีนิกซ์) แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ (World’s Food Wholesale Hub with largest food lounge in Pratunam) โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดารา พิธีกร และเชฟชื่อดังทั่วประเทศ รังสรรค์ผัดไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 242 กระทะ เพื่อดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไกลก้องโลก ตอกย้ำชื่อเสียงของอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและฟูดเลิฟเวอร์ทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย รวมถึงช่วยสร้างความสนุกและสีสันใหม่…

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารไทย ในเมนูต้มเค็มปลาทู ต้มเยื่อไผ่ซี่โครงหมูอ่อน และแกงแค การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายวิชาการและการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของผู้รับการประเมินสังกัดโรงเรียนการเรือนสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย) และหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียดในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน) ก่อนนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต