แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทน

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62

คุณวลัยลักษณ์ ใจทน
ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่
Commis II
โรงแรม Kimpton maa-lai bangkok

ผลงานระหว่างการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน ครั้งที่ 3 “ข้าวแช่ชาววัง”
ชนะเลิศ การประกวด mc โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2562

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *