สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (โภชนาการ การประกอบอาหาร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการชะลอวัย) เพื่อรองรับธุรกิจบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก xx,xxx บาท ภาคเรียนถัดไป xx,xxx บาท และตลอดหลักสูตร xxx,xxx บาท
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 25xx-25xx)

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9449-50
เบอร์โทรสาร 0 2423 9455

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย)
Bachelor of Science (Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness)

ชื่อสาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน