สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอาหาร การผลิตอาหารพร้อมบริโภคและเพื่อการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการทำงานทันทีเมื่อจบการศึกษา มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก 38,500 บาท ภาคเรียนถัดไป 31,500 บาท และตลอดหลักสูตร 259,000 บาท (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564)
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร
โรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9446
เบอร์โทรสาร 0 2423 9447

ชื่อปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Technology (Food Technology)

ชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
Food Technology Program

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน