หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อ.ธิติมา แก้วมณี
ประธานหลักสูตร

ผศ.จารุณี วิเทศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.พรยุพรรณ  พรสุขสวัสดิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรนุช  ฉายศิริโชติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ณัจยา เมฆราวี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ทรงพล วิธานวัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.เป็นเอก  ทรัพย์สิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.ภัทราทิพย์  รอดสำราญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.ยศพร  พลายโถ
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัชนก  นุกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.จันทร์กานต์ ทรงเดช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.โสรัจจ์  วิสุทธิแพทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ดร.วีระ พุ่มเกิด
ประธานหลักสูตร

อ.จารึก ศรีอรุณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญภัสก์  ปิ่นแก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตร

อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ชุติปภา  สุวรรณกนิษฐ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ยศสินี หัวดง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ธัญลักษณ์ อุ่นสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์
ประธานหลักสูตร

ผศ.บุญญาพร  เชื่อมสมพงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุธาสินี  ชิ้นทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทองมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.อัครพล ไวเชียงค้า
ประธานหลักสูตร

อ.กนกวรรณ สัทธรรม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ณัชฌา พันธุ์วงษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.กาญจนา เฟื่องศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.อิทธิพล อเนกธนทรัพย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานหลักสูตร

ผศ.ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ปัทมา  กาญจนรักษ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ผศ.อรรถ ขันสี
ประธานหลักสูตร

อ.ฐิติวรฎา ใยสำลี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.จรรยา โท๊ะนาบุตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.สังวาลย์ ชมพูจา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อานง ใจแน่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน

ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
อาจารย์ประจำ

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
อาจารย์ประจำ

อ.กิตติศักดิ์  วสันติวงศ์
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วราภรณ์  วิทยาภรณ์
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สายบังอร  ปานพรม
อาจารย์ประจำ

อ.นันทพร รุจิขจร
อาจารย์ประจำ

อ.บุษราคัม  สีดาเหลือง
อาจารย์ประจำ

อ.สุนิทรา  ชัยภัย
อาจารย์ประจำ

อ.ปรมะ  รอดม่วง
อาจารย์ประจำ

อ.ภูริตา พรอนันต์
อาจารย์ประจำ

อ.ชมนาท ชื่นฉ่ำ
อาจารย์ประจำ

อ.นฤนาท ลิ้มอุทัยรัตน์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง

อ.สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ประจำ

ผศ.สุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ผศ.ราตรี เมฆวิลัย
อาจารย์ประจำ

อ.เสาวลักษณ์ กันจินะ
อาจารย์ประจำ

ผศ.อัศพงษ์ อุประวรรณา
อาจารย์ประจำ