สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารในเชิงอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหารตลอดทั้งระบบการผลิต สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาตนเอง และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาชีพได้โดย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรที่สร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารระดับอุตสาหกรรม
 2. เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายนอก และภายในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญด้านการปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
 3. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย (Excellent center) ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง ได้แก่ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โรงน้ำดื่มดุสิตา โฮมเบเกอรี ครัวสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ครัวดุสิตนฤมล และโรงแรมสวนดุสิตเพลส
 4. เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ ศิลปศาสตร์ด้านการประกอบอาหาร ร่วมกับวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีรายวิชาเรียนที่มีความแตกต่าง และหลากหลายให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่
  – กลุ่มวิชาการประกอบอาหาร
  – กลุ่มวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  – กลุ่มวิชาบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 6. เป็นหลักสูตรที่สร้างเชฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถทางการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมการบริการ และการผลิตอาหารปริมาณมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 7. มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ.2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต
1-3
4-6
7-9
10-12
13-17
18-22
ค่าวัสดุการศึกษา
4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,500
ค่าลงทะเบียนเรียน
4,000 7,600 11,200 14,800 18,400 22,000
รวม(บาท)
8,000 12,600 17,200 21,800 26,400 31,500

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ.2564 จำนวน 10,000 บาท

ติตต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9446
เบอร์โทรสาร 0 2423 9447

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร)
Bachelor of Science (Culinary Industry)

ชื่อสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
Bachelor of Science Program in Culinary Industry

 

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

แผนการรับ