สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ ที่มีทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต
1-3
4-6
7-9
10-12
13-17
18-22
ค่าวัสดุการศึกษา
4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,500
ค่าลงทะเบียนเรียน
2,500 4,900 7,300 9,700 12,100 14,500
รวม(บาท)
6,500 9,900 13,300 16,700 20,100 24,000

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ.2564 จำนวน 10,000 บาท

สำหรับนักศึกษรหัส 60-63
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
ภาคเรียนแรก 31,000 บาท ภาคเรียนถัดไป 24,000 บาท และตลอดหลักสูตร 199,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
เบอร์ติดต่อ 0 2244 5622
เบอร์โทรสาร 0 2244 5622

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง 57 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9620

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
Bachelor of Arts (Home Economics)

ชื่อสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
Home Economics Program

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

แผนการรับ