สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการ สามารถกำหนดอาหารและประกอบอาหารสำหรับคนปกติและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด มีจรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลิกภาพที่ดี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก 38,500 บาท ภาคเรียนถัดไป 31,500 บาท และตลอดหลักสูตร 259,000 บาท
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564)

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9439
เบอร์โทรสาร 0 2423 9455

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(การกำหนดและการประกอบอาหาร)
Bachelor of Science (Dietetics and Culinary Science)

ชื่อสาขาวิชา
การกำหนดและการประกอบอาหาร
Dietetics and Culinary Science

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน