สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษรหัส 64 เป็นต้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต
1-3
4-6
7-9
10-12
13-17
18-22
ค่าวัสดุการศึกษา
4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,500
ค่าลงทะเบียนเรียน
3,500 6,800 10,100 13,400 16,700 20,000
รวม(บาท)
7,500 11,800 16,100 20,400 24,700 29,500

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ.2564 จำนวน 10,000 บาท

สำหรับนักศึกษรหัส 60-63
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
ภาคเรียนแรก 36,500 บาท ภาคเรียนถัดไป 29,500 บาท และตลอดหลักสูตร 243,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9444
เบอร์โทรสาร 0 2423 9455

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9631-3
เบอร์โทรสาร 0 3596 9634-5

ศูนย์การศึกษา ตรัง
เบอร์ติดต่อ 0 7522 1212-5
เบอร์โทรสาร 0 7522 1216

ศูนย์การศึกษา ลำปาง
เบอร์ติดต่อ 0 5422 8019
เบอร์โทรสาร 0 5422 8019

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)
Bachelor of Science (Culinary Technology and Service)

ชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
Culinary Technology and Service Program

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

แผนการรับ