สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร