สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก 36,500 บาท ภาคเรียนถัดไป 29,500 บาท และตลอดหลักสูตร 243,000 บาท (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564)

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9444
เบอร์โทรสาร 0 2423 9455

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9631-3
เบอร์โทรสาร 0 3596 9634-5

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
เบอร์ติดต่อ 0 7522 1212-5
เบอร์โทรสาร 0 7522 1216

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
เบอร์ติดต่อ 0 5422 8019
เบอร์โทรสาร 0 5422 8019

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ)
Bachelor of Science (Culinary Technology and Service)

ชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
Culinary Technology and Service Program

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

แผนการรับ