สำนักงานโรงเรียนการเรือน

นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวฐานิช วงศเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางดวงสุดา บุญพบ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวพรทิพย์ บำรุงแคว้น
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวศิวพร ยิ้มแต้
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

นายปุณชัย บุญสม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

 

นางสาวภัทริยา คร้ามอยู่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

นางสาวนุสรา อินแขก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาววิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวธีราพร นิลรัตน์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวสุณิสา รักพงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวนวลเพ็ญ ธรรมษา
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวยุพยง วงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวภิญญพัฒน์ ประพัทธ์มงคล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงินและการบัญชี)

นางสาวธีรวรรณ ศรีทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวชัญญาพัชญ์ ช่วยสืบวงษ์สา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายอิทธินันท์ วงษ์ฟัก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวกฤติยาภรณ์ เกรียงศักดาสกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นายพุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางรัตนา สกุลชัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาววิวรรณ พลศรี
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวอภิวรรณ ฟักน่วม
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาวธณภรณ์ คงชู
นักการอาหาร (การอาหาร)

นางสาววฤติยา สมทะนะ
นักการอาหาร (การอาหาร)

นายชัยชนะ วัฒนวรเวทย์
นักการอาหาร (การอาหาร)

นายทวีศักดิ์ หันตุลา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวชลธิดา ศิริธนาภรณ์พันธ์
นักการอาหาร (การอาหาร)

สายบริการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

นางสาวสาวิตตรี สองจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัณฑิรา ราชเชียงคำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวณัฏฐวัน แร่ทองขาว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางมณเฑียร แก้วกระจ่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางวรพรรณ คุปตะวาณิช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางประทุม อุดรคาม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวสมควร บุญจง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางภัณฑิรา ปฐมรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายนิธิ ไชยรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายสัญชัย สุริยันต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาววีรวรรณ ทิมดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวสมปอง เครือแดง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางจินดา ทัดบุพชาติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางสาวสายฝน รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นางไพจิตร กฤษณ์โสภี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายธวัชชัย คำสง่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายพงศธร ยิ่งบำรุง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

นายมงคล กลั่นประสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์