สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (โภชนาการ การประกอบอาหาร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการชะลอวัย) เพื่อรองรับธุรกิจบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่บูรณาการศาสตร์ด้านโภชนาการกับศาสตร์ด้านการชะลอวัย
2. ระยะเวลาเรียนตามแผน เพียง 3 ปีครึ่ง
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในบริบทของวิชาชีพ ด้วยการเรียนการสอน 9 รายวิชาเฉพาะด้าน ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามปกติ
4. สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น
4.1 กลุ่มวิชาด้านโภชนาการและการชะลอวัย
4.2 กลุ่มวิชาด้านการประกอบอาหาร
4.3 กลุ่มวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
5. เน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ชั้นปี ที่ 1-3
6. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สามารถเลือกแผนการศึกษาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น
6.1 แผน ก. การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
6.2 แผน ข. การจัดทำโครงงานทางโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรภาพและ
การชะลอวัย
7. องค์ความรู้และทักษะที่นักศึกษาจะได้รับและพัฒนาเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ
7.1 การเลือกวัตถุดิบ โภชนศาสตร์ อาหารรักษาโรค การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการในแต่ละ ช่วงวัย
7.2 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป เบเกอรี่ และอาหารทางเลือก
7.3 การดูแลสุขภาพ ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
7.4 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การชะลอวัยด้วยอาหาร
7.5 รู้ทันเทรนด์ธุรกิจ เพื่อเริ่มไอเดียธุรกิจในด้านการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ
8. หลักสูตรฯ มีการพัฒนารายวิชาใหม่ที่น่าสนใจ ดังนี้
8.1 กลุ่มวิชาด้านโภชนาการและการชะลอวัย ได้แก่ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โภชนาการเพื่อการชะลอวัย เวชศาสตร์ชะลอวัย การนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ศาสตร์การดูแลและ หลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
8.2 กลุ่มวิชาด้านการประกอบอาหาร เน้นการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารไทย อาหารยุโรป เบเกอรี่และเพสตรี้ อาหารทางเลือก อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยตามยีนส์ อาหารฟังก์ชัน อาหารจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
8.3 กลุ่มวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก
8.4 รายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นที่ปรึกษาและผู้ชี้นำด้านโภชนาการ
9. หลักสูตรฯ มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และศิษย์ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
10. มี Facebook Fanpage ของหลักสูตร: http://www.facebook.com/โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์
11. ให้ความสำคัญกับการจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานโดดเด่น และมีการบูรณาการสอดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. โครงการที่หลักสูตรฯ จัดให้กับนักศึกษา
– โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) แบ่งเป็น
กิจกรรมที่ 1 การจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
กิจกรรมที่ 2 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละกิจกรรมจะมีนักโภชนาการและ Personal Trainer ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และผ่านกรณีศึกษาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
– โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและชะลอวัย เน้นการออกแบบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีการคำนวณพลังงานและสารอาหารด้วยตนเอง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ.2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เรียกเก็บครั้งเดียว จำนวน 7,000 บาท
3. ค่าบำรุงการศึกษาเรียกเก็บแบบคำนวนหน่วยกิต ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต
1-3
4-6
7-9
10-12
13-17
18-22
ค่าวัสดุการศึกษา
4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,500
ค่าลงทะเบียนเรียน
4,000 7,600 11,200 14,800 18,400 22,000
รวม(บาท)
8,000 12,600 17,200 21,800 26,400 31,500

4. อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ.2564 จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9449-50
เบอร์โทรสาร 0 2423 9455

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย)
Bachelor of Science (Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness)

ชื่อสาขาวิชา
โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
Nutrition and Culinary Arts for Health Capability and Anti-Aging Wellness

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

แผนการรับ