คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ปีการศึกษา 2565

1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-งาน งปม. พ.ศ. 2566
2. คณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง งปม. พ.ศ. 2566
4. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ งปม. พ.ศ. 2566
5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2565
6. คณะกรรมการด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
7. คณะกรรมการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565
8. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
9. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

1. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-งาน งปม. พ.ศ. 2565
2. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-งาน งปม. พ.ศ. 2565
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง งปม. พ.ศ. 2565
4. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ งปม. พ.ศ. 2565
5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2564
6. คณะกรรมการด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
7. คณะกรรมการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
8. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
9. คณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564