สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ถาม : วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยระบบ TCAS ปี 2563
ตอบ :
1. น้องๆเลือกคณะและสาขาวิชาที่สนใจ รวมทั้งเข้ามาดูรายละเอียดในการรับสมัคร (เปิดรอบไหน เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติในการรับสมัคร) ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2. น้องๆ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 ก่อนทำการสมัคร Online กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com/th จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร รายละเอียดมีดังนี้
2.1) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน สมัครผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://entrance.dusit.ac.th/page/portfolio.html
2.2) รอบที่ 2 โควตา สมัครผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://entrance.dusit.ac.th/page/quota.html
2.3) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://entrance.dusit.ac.th/page/admission1.html
2.4) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน สมัครผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://entrance.dusit.ac.th/page/admission2.html
3. การสอบสัมภาษณ์ ประกาศผล การยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้าศึกษา เป็นไปตามกำหนดการที่น้องๆสามารถดูได้จาก www.entrance.dusit.ac.th โดยเข้าดูในรอบต่างๆได้เลย
4. เตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอม

ถาม : โรงเรียนการเรือน มีหลักสูตรปริญญาตรีกี่หลักสูตร และกี่สาขาวิชา
ตอบ : โรงเรียนการเรือน มีทั้งหมด 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ถาม : สาขาวิชาของโรงเรียนการเรือน มีความแตกต่างกันอย่างไง
ตอบ : สาขาวิชาของโรงเรียนการเรือนเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาคธุรกิจต่างๆ และศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งโรงเรียนการเรือนได้พัฒนาสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยแบ่งตามลักษณะสายอาชีพที่แตกต่างกัน (โดยทุกหลักสูตรจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารในพื้นฐานเช่นเดียวกัน) ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 5 ศาสตร์ (ประกอบด้วย 1. อาหารและโภชนาการ 2. ศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 3. สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม 4. พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 5. การจัดการบ้านและที่อยู่อาศัย) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความประสงค์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้าหรือโรงแรมหรือสถานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ในด้านการประกอบอาหาร, ด้านการจัดดอกไม้ ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ด้านการแกะสลัก ด้านประดิษฐ์ ด้านแม่บ้าน และอื่นๆ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความประสงค์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้าหรือโรงแรม ในด้านการจัดบริการอาหาร ด้านการประกอบอาหาร และอื่นๆ
– สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารในแก่นักกีฬา ผู้ป่วย ผู้ที่รักษาสุขภาพ และการบริโภคที่เหมาะสมของวัยต่างๆ ตามหลักโภชนาการและโภชบำบัด ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความประสงค์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้าหรือโรงแรมหรือโรงพยาบาลในด้านการกำหนดอาหาร ด้านการประกอบอาหาร และอื่นๆ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารด้วยใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ (อาหารพร้อมบริโภค อาหารแปรรูป ฯลฯ) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความประสงค์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้าหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านการผลิตอาหาร ด้านควบคุมและประกันคุณภาพ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และอื่นๆ

ถาม : สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน
ตอบ : โรงเรียนการเรือน มีสถานที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 สถานที่ คือ
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. วิทยาเขตสุพรรณบุรี : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
3. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
4. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ถาม : เกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละหลักสูตร
ตอบ : น้องๆ สามารถดูเกณฑ์และคุณสมบัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/faculty.html

ถาม : การรับสมัครนักศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ต้องสมัครยังไง และได้สิทธิที่แตกต่างกับนักศึกษาปกติอย่างไร
ตอบ : น้องๆ สามารถสมัครเข้ามาในช่องทาง TCAS ได้ตามปกติ แต่ในวันสัมภาษณ์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะสมัครและสัมภาษณ์กับบริษัท การบินไทย จำกัดเท่านั้น ซึ่งหากน้องๆ ได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับบริษัทฯ น้องๆ จะอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งน้องๆ จะได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทการบินไทยตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 (ไม่ต้องเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอื่นเหมือนกับนักศึกษาปกติ)

ถาม : โรงเรียนการเรือน มีการรับสมัครนักศึกษาพิการหรือไม่ และหากรับสมัครจะมีการเปิดรับในสาขาวิชาใดบ้าง รวมทั้งวิธีการรับสมัคร
ตอบ : โรงเรียนการเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์) เท่านั้น สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาเช่นเดียวกันกับเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาปกติ แต่ในวันสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการด้วยนะ หรือสามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/uploads/tcas63/deaf2563.pdf

ถาม : ทำไมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหารจะต้องกำหนดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ในการรับสมัครเข้าการสมัครด้วย
ตอบ : เนื่องด้วยทางสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยได้อยู่ในข้อกำหนดคุณสมบัติของนักโภชนาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่บัณฑิตหลายท่านมีความประสงค์ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา (รอหลักสูตรก่อนนะ)

ถาม : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นักศึกษาจะต้องชำระระหว่างศึกษา นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษามีอะไรบ้าง
ตอบ : นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมชุดปฏิบัติการ จำนวน 10,000 บาท ภายในก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน