ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดี

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี
รองคณบดี
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
รองคณบดี

รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ลฎาภา มอร์เตโร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณธามม์ ประวัติตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อาจารย์ ดร.วีระ พุ่มเกิด
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร

 

ผศ.พรทวี ธนสัมบัณณ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.อัครพล ไวเชียงค้า
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผศ.อรรถ ขันสี
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง

อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง

อาจารย์ ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

 

อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

นางสาวรณิดา  ศรีธนาวรุณ
หัวหน้าสำนักงานโรงเรียนการเรือน