– อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2560 (นักศึกษารหัส 60-63)

– อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ.2563 (นักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

– อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ.2563 (นักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

– อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ พ.ศ.2564 (นักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

– อัตราค่าธรรมเนียมชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ.2564