1. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา โรงเรียนการเรือน
2. ขั้นตอนการประชุมหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
3. ขั้นตอนการจัดโครงการ-กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา โรงเรียนการเรือน
4. ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
5. ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับหลักสูตร ของโรงเรียนการเรือน
6. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพในรูปแบบ Onepage
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารที่มาจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนการเรือน
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสารจากหน่วยงานภายในโรงเรียนการเรือนไปหน่วยงานภายนอก
9. ขั้นตอนการขออนุเคราะห์ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
10. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน