สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ ที่มีทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตระหนักในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก 31,000 บาท ภาคเรียนถัดไป 24,000 บาท และตลอดหลักสูตร 199,000 บาท
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564)

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
เบอร์ติดต่อ 0 2244 5622
เบอร์โทรสาร 0 2244 5622

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง 57 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9620

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
Bachelor of Arts (Home Economics)

ชื่อสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
Home Economics Program

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน