สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารในเชิงอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหารตลอดทั้งระบบการผลิต สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาตนเอง และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาชีพได้โดย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรที่สร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารระดับอุตสาหกรรม
 2. เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายนอก และภายในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญด้านการปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
 3. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย (Excellent center) ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง ได้แก่ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โรงน้ำดื่มดุสิตา โฮมเบเกอรี ครัวสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ครัวดุสิตนฤมล และโรงแรมสวนดุสิตเพลส
 4. เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ ศิลปศาสตร์ด้านการประกอบอาหาร ร่วมกับวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีรายวิชาเรียนที่มีความแตกต่าง และหลากหลายให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่
  – กลุ่มวิชาการประกอบอาหาร
  – กลุ่มวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  – กลุ่มวิชาบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 6. เป็นหลักสูตรที่สร้างเชฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถทางการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมการบริการ และการผลิตอาหารปริมาณมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 7. มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก 38,500 บาท ภาคเรียนถัดไป 31,500 บาท และตลอดหลักสูตร 259,000 บาท
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567)

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติตต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9446
เบอร์โทรสาร 0 2423 9447

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร)
Bachelor of Science (Culinary Industry)

ชื่อสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
Bachelor of Science Program in Culinary Industry

 

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน

แผนการรับ