สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารในเชิงอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหารตลอดทั้งระบบการผลิต สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาตนเอง และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาชีพได้โดย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรก 38,500 บาท ภาคเรียนถัดไป 31,500 บาท และตลอดหลักสูตร 259,000 บาท
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567)

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียม ยังไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลตามรายการที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ติตต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ตั้ง 204/3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9446
เบอร์โทรสาร 0 2423 9447

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร)
Bachelor of Science (Culinary Industry)

ชื่อสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
Bachelor of Science Program in Culinary Industry

 

แผนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ

รายวิชา

คุณสมบัติผู้เรียน