ค่าเล่าเรียน

สาขาวิชา
ทุนการศึกษา
ค่าเล่าเรียน (บาท)
กยศ.
กรอ.
เอมอรปทุมมา
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 ถึงปี 4 ภาคเรียนที่ 2
ตลอดหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์ / / / 31,000 24,000 199,000
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ / / / 36,500 29,500 243,000
เทคโนโลยีอาหาร / / / 38,500 31,500 259,000

การกำหนดและ
การประกอบอาหาร

/ / / 35,500 31,500 259,000

อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

/ / / 38,500 31,500 259,000

โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

/ / / 38,500 31,500 259,000