ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52 คุณธเนศ เรืองเดช

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 52

คุณธเนศ เรืองเดช
ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานระหว่างการศึกษา

  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวิจิตตระการกองร้อยมวลมาลีบายศรีแก้วกุมารีรัตน์ ปี 2552
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบายศรีใหญ่เฉลิมพระเกียรติ “โครงการเย็บเรียบร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3” ปี 2554
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเครื่องแขวงไทยประเภทวิมาน “โครงการเย็บเรียบร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3”
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโต๊ะหมู่บูชาประเภท หมู่ 7 ปี 2554
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบายศรี 3 ชั้นเฉลิมพระเกียรติ “โครงการเย็บเรียบร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 4” ปี 2555
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การประกวดโต๊ะหมู่บูชาประเภท หมู่ 7 ปี 2555
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9การประกวดกระทงลอยณพุทธมณฑล ปี 2555
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกระทงลอยณอุทยานรอสองจังหวัดสมุทรสงครามปี 2555

ความถนัด / ความเชี่ยวชาญ
-ศิลปะการจัดดอกไม้ ศิลปะประดิษฐ์และงานประณีตศิลป์ ศิลปะประยุกต์สำหรับงานคหกรรมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *