ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 59

คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่
NUGA Foods ตำแหน่ง Executive chef
Apisit Fried Chicken ตำแหน่ง Project Chef & Partner

ผลงานระหว่างการศึกษา

 • Champion Modern health Thai cuisine “ โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยามสู่ความยั่งยืน 2018 “
 • Champion Gold Medal Southern Free style from Surat Thani @Trang Tourism Expo 2018
 • Gold Medal Modern Thai Cuisine @Thailand International Culinary Cup 2018
 • Gold Medal Main Course Duck @Thailand Ultimate Chef Challenge 2019
  and more than 20 Categories

ความถนัด

 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การออกแบบอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะโรคหรือกลุ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับอุตสาหกรรมและระดับบุคคล
 • การประกอบอาหารไทย และ อาหารตะวันตก

ความเชี่ยวชาญ

 • Healthy food and Functional food
 • Recipe Creator
 • Contemporary food
 • Food stylish

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *