โรงเรียนการเรือน และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคมและชุมชน สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เรื่องแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 12 ที่ดำเนินการโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ฯ รวมถึงหารือการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกัน ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอ่อนน้อมพันธุ์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *