โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย”

โรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องต้มแกงแสนอร่อย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหารไทย ในเมนูต้มเค็มปลาทู ต้มเยื่อไผ่ซี่โครงหมูอ่อน และแกงแค การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารและงานคหกรรมศาสตร์ สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายวิชาการและการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของผู้รับการประเมินสังกัดโรงเรียนการเรือนสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย) และหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียดในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน) ก่อนนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการ

โรงเรียนการเรือน และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมหารือแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคมและชุมชน สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เรื่องแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมด้านอาหารและโภชนาการ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 12 ที่ดำเนินการโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ฯ รวมถึงหารือการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกัน ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอ่อนน้อมพันธุ์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดกิจกรรม : เสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดกิจกรรม : เสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม : เสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน เพื่อสอดรับนโยบาย ปรับตัวอย่างยืดหยุ่น สู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืนและสง่างาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก “เชฟอินอค เตียว” ผู้ผ่านเวทีแข่งขันการทำอาหารระดับประเทศอย่าง The Next Iron Chef Thailand และ TOP CHEF THAILAND และเจ้าของร้าน FATTCHICKEN ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 Central World มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำอาหารและสาธิตการประกอบอาหารเมนู “ข้าวมันไก่สิงคโปร์” โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นวิทยาการสนับสนุน และ คุณธีรวรรณ ศรีทอง เป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมฯ รวมจำนวน 10 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง ICS 23 ชั้น…

โรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด

โรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ คุณอรพรรณ สุทธิภูมิ Brand Marketing Manager ผู้แทนบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด เพื่อหาแนวทางร่วมมือกันที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) งานด้านวิชาการ (2) งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจ (3) งานด้านวิจัย (4) กิจกรรมพิเศษ เช่น การสาธิตอาหาร การแข่งขันทางด้านอาหาร การประกอบอาหารสำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ฯลฯ (5) ด้านอื่น ๆ ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอ่อนน้อมพันธุ์ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

โรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ คุณสุนันทา เลาหวิจิตร Retail Marketing Section Manager คุณศิริพร ตฤณขจี Retail Marketing Staff และคุณอัครวิทย์ พฤทธินันทพงศ์ Marketing Food Service ผู้แทนบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด คุณขวัญชนก กุลสิทธิ์ Product Manage และคุณฉันทิช สันททรัพย์ Drink Specialist ผู้แทนบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อหาแนวทางร่วมมือกันที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) งานด้านวิชาการ (2) งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจ (3) งานด้านวิจัย (4) กิจกรรมพิเศษ เช่น การสาธิตอาหาร การแข่งขันทางด้านอาหาร การประกอบอาหารสำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ฯลฯ (5) ด้านอื่น ๆ…

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2567

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2567

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 6/2567 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(9)/2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5(46)/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(39)/2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤษภาคม 2567 รายงานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและทุนวิจัย วาระสืบเนื่องเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอาหาร รายงานการดำเนินงาน 1 อาจารย์ 1 ผลิตภํณฑ์ และรายงานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วาระเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาจ้างบุคลากร การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียการเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 การดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่…

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติอย่างปราณีต “ คลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 ”

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติอย่างปราณีต “ คลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม SDU Researcher Club คลับอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติอย่างปราณีต ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) และ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา และแนะนำนักวิจัยที่นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในคลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว ทูตวิจัยประจำโรงเรียนการเรือนเป็นผู้จัดกิจกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนและสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Online Learning Room ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา…

โรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด และ บริษัท Upfield

โรงเรียนการเรือน ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด และ บริษัท Upfield

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อ.ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน และ ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ คุณธัญญพร ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณเสริมชาติ พรฉายา ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ ผู้แทนบริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด และ คุณพงษ์ลัดดา พิมลวัฒนโชค Marketing Manager. – Retail and Food Service ผู้แทนบริษัท Upfield เพื่อหาแนวทางร่วมมือกันที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) งานด้านวิชาการ (2) งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปกติและรูปแบบสหกิจ (3) งานด้านวิจัย (4) กิจกรรมพิเศษ เช่น การสาธิตอาหาร การแข่งขันทางด้านอาหาร การประกอบอาหารสำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ฯลฯ (5) ด้านอื่น ๆ ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน…

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรม “คุยสบาย ๆ ขายไอเดีย…สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 260 (34) ในหัวข้อ “อร่อยเกินคาดกับเทรนด์รักษ์โลก ด้วยอาหารจากพืช (Plant-based Food)

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรม “คุยสบาย ๆ ขายไอเดีย…สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 260 (34) ในหัวข้อ “อร่อยเกินคาดกับเทรนด์รักษ์โลก ด้วยอาหารจากพืช (Plant-based Food)

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรม “คุยสบาย ๆ ขายไอเดีย…สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 260 (34) ในหัวข้อ “อร่อยเกินคาดกับเทรนด์ รักษ์โลก ด้วยอาหารจากพืช (Plant-based Food) ร่วมพูดคุยและขายไอเดียกับคณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้แก่ อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน อาจารย์ภูริตา พรอนันต์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน นายอนุวัฒน์ ช่างพิมพ์ และนายธนกฤต บัวประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ Poll Café และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting