Month: September 2019

ประชุมบุคลากรประจำโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ณ ห้อง HALL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2562 มีวาระที่สำคัญเรื่องนโยบายและการดำเนินงานด้านบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียนการเรือน ผลการสำรวจความต้องการของหลักสูตรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการวางแผนจัดงาน Suan Dusit Open House 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน วันที่ 17 กันยายน 2562

โรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียนการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ชาว ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของโรงเรียนการเรือน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างความสามัคคี ความพร้อม การรู้จักความเสียสละ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะต่อคณาจารย์ ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โรงเรียนการเรือน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเกิดผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในด้านวิชาการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Hall 2-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต