Month: February 2020

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ให้สัมภาษณ์กับรายการทำได้ใช้เป็น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาที่ใช้บริการภายในศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ในรายการทำได้ใช้เป็น กลิ่นช่วยเพิ่มมูลค่า ซึ่งมีกำหนดออกอากาศ ทางช่อง 7HD ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ ในโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรม WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ นายศุภณัฐ ขันคำหมุด แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายอัครพล กำโชคพานิช แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์ แข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  […]

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

      ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมด้วย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล วังสาดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์ลฏาภา พูลโพธิ์ทอง อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และนางสาวฐาริตา พูลพ่วง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผู้เรียนและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการอบรมบรรยายในหัวข้อ “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”

โรงเรียนการเรือนได้ร่วมมือกับบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ   “ปูพื้นฐานสู่งานครัวนานาชาติ”  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Juan Pablo Silva (Executive Chef จาก The Ritz Carlton Dallas, USA) เป็นวิทยากรผู้บรรยายความรู้ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบและการบริการ โรงเรียนการเรือน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” และเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต