Month: February 2022

โรงเรียนการเรือน มสด.กับ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (จากงบประมาณภาคการศึกษาที่ 1/2565) รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานการติดตามข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รายงานการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย และรายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30-16.30 น.

1 2 3 4