โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนฝ่ายวิชาการและการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของผู้รับการประเมินสังกัดโรงเรียนการเรือนสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย) และหลักฐานประกอบการประเมินตามรายละเอียดในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน (70 คะแนน) ก่อนนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *